Det er vigtigt at holde sig for øje, at kommunen både kan være en samarbejdspartner og vil samtidig også være myndighed. Det er en rigtig god ide at holde disse to roller adskilte.

Kommunen som samarbejdspartner

Generelt skal I huske på, at ’kommunen’ består af en administration med mange forskellige afdelinger med hver deres arbejdsområde og ekspertise i forhold til lovgivning og muligheder. Det kan være naturhensyn, love og retningslinjer omkring byggeri, lokalplaner, kommunale ejendomme, erhverv osv. Og så er kommunen også en politisk organisation med et byråd som står for at vise den overordnede retning i kommunen, men som også skal godkende lokalplaner og bevillige midler til større projekter. Det vil være en god ide at have kvalificeret dialog med begge områder. Det vil sige, at I på forhånd har gjort jer nogle tanker omkring, hvordan kommunen kunne være en samarbejdspartner.

Kommunen kan hjælpe jer med at finde vej gennem den bureaukratiske jungle og fortælle jer, om I kan søge penge i forskellige puljer til jeres projekt. Nogle gange kan kommunen være med til at stille en garanti og i nogle tilfælde kan der være politiske udvalg som har frie midler, som I kan søge om. Vær opmærksom på, at en dialog hvor I har til formål at få kommunen til at føre jeres ide ud i livet, kommer I højst sandsynligt ikke langt med.

Hvem skal I kontakte?

Kommunerne er meget forskelligt organiseret, så det er svært at sige på forhånd hvem præcist I skal have fat i. Der er dog en række kommuner i landdistrikterne som har en landdistriktskoordinator, bosætningskonsulent eller lignende. Her kan det være et godt sted at rette henvendelse først. De kan være en god indgang til kommunen og kan hjælpe med at sætte et møde med de rigtige medarbejdere op. I et projekt med fokus på liv i tomme bygninger er byggesagsbehandler og planafdelingen vigtige afdelinger, som skal være til stede til mødet. Men det kan også være, at det vil være godt at have en erhvervskonsulent eller en medarbejder fra kultur- og fritidsområdet med omkring bordet.

Hvis I kan mærke, at det er svært at komme igennem med jeres idé, så tag kontakt til kommunens ledelse og i sidste ende til borgmesteren for at fortælle om jeres fantastiske idé. Det kan være en god idé at orientere sig om kommunens vision og planer og kunne fortælle hvor jeres idé kan være med til at opnå de politiske mål i kommunen.

Hold ikke tilbage med at gøre opmærksom på jeres projekt og brug jeres kontakter, hvis I kender lokalpolitikere. De vil altid gerne høre om, hvad der rører sig og kan være med til at støtte op omkring jeres projekt.

Hvordan kan I samarbejde med kommunen?

I kan prøve at invitere til et møde ude i jeres lokalsamfund, hvor I samtidig kan besøge de steder i byen det drejer sig om. Det kan give en bedre fælles forståelse. Vær selv godt forberedt til mødet, send gerne en projektbeskrivelse forud til mødet. Dermed har alle mødedeltagere det samme udgangspunkt. Det kan også være en god idé at have billeder og skitser med, som beskriver jeres ideer. Kom ikke alene til mødet, men tag flere fra initiativgruppen, herunder eventuel rådgiver, med og fordel på forhånd jeres roller som f.eks. at tage referat, spørge ind og få afklaret spørgsmål. Aftal på mødet hvem der holder kontakt med hvem fremadrettet, så I kan undgå at miste overblikket.

Sørg også for at I får noget skriftlig med fra mødet, og at I får afklaret hvad de næste skridt er. Hvis jeres projekt ikke er muligt, som I har tænkt jer, så prøv at opfordre kommunen at komme med alternative forslag. Fokus skal være på muligheder frem for begrænsninger. Bed kommunen om at skitsere en slags tids- og procesplan, som viser rækkefølgen af de forskellige skridt og tilladelser som eventuelt skal søges, da det giver jer jer en fornemmelse af, hvor meget tid I skal beregne.

Tænk over

 • Hvilken kobling har jeres grundide til kommunens strategier og planer? Er den eksempelvis et bud på en konkret realisering på en målsætning, som byrådet har for udviklingen af kommunen? Brug tid på at undersøge hvordan jeres ide har en sammenhæng med de ønsker for fremtiden, som byrådet i jeres kommune har. Fortæl denne sammenhæng til politikere og embedsfolk, I kommer i kontakt med.
 • Er der nogle af jer, der i forvejen har et samarbejde med administrationen/forvaltningen i kommunen? Det kunne være en måde at finde frem til hvem og i hvilket fagområde, jeres ide hører ’hjemme’ i den kommunale organisation
 • Er der nogle af jer, der i forvejen har kontakt til byrådsmedlemmer, så kan det være en ide at tage en uformel snak med dem om jeres ide. Derved kan I få deres umiddelbare vurdering af og feedback på ideen og samtidig gøre dem opmærksomme på, at I bruger tid og energi på det. Det giver en mulighed for at der kan ske en kobling til andre projekter og initiativer i kommunen.

At få kommunen med som samarbejdspartner i et mindre eller større omfang anbefales. Hvor stort omfanget kommer til at være afhænger af tid, ressourcer og fokus hos den enkelte kommune, men som minimum skal I informere kommunen og invitere ind til en dialog omkring jeres ide.

Kommunen som myndighed

Kommunen er også myndighed – og her vil det sandsynligvis først og fremmest være som myndighed på byplanlægnings- og byggeområdet, I vil møde kommunen. Der er feks. hos kommunen I skal ansøge om:

 • Nedrivningstilladelse
 • Byggetilladelse
 • Landzonetilladelse
 • En ny lokalplan
 • Ændring af anvendelse

Og hvis jeres ide vedrører en bygning, hvor der har været miljøbelastende erhverv eller lignende, er det også kommunen som myndighed I skal i kontakt med.

Derudover skal I være opmærksomme på, at kommuner gerne må vejlede jer, men ikke må rådgive jer. Derfor ønsker mange kommuner, at der især ifht. en byggesagsansøgning er en rådgiver med, der står for at udforme ansøgningen (tegningsmaterialet mm). En sådan rådgiver er som oftest uddannet arkitekt eller bygningskonstruktør.

Redskaber

 • Læs på den lokalplan, der gælder for bygningen på kommunens hjemmeside
 • Læs på kommunens hjemmeside hvilke krav de stiller til en byggesagsansøgning
 • Læs på kommunens hjemmeside hvor lang tid en byggesagsansøgning forventeligt tager. Det kan godt tage mellem 4-8 måneder