Stedet handler om de overvejelser I kan gøre jer i forhold til bygningen, byrum, landskab og menneskerne.

Bygningen

I skal orientere jer i forhold til hvilke bestemmelser, der gælder for bygningen og være opmærksomme på hvilken status bygningen har. Er den registreret som bolig eller som erhverv? Og er der behov for at ændre på dette ifht. jeres idé?

I bør orientere jer i:

  • Den gældende lokalplan (Søg den frem på kommunens hjemmeside). Hvad står der for bygningens område?
  • Den gældende BBR meddelelse (her står status, slagspris, vurdering, matrikeloplysninger, energimærker, til standsrapport mm.). Den finder I på boligejer.dk (eller via borger.dk). Hvis der er en ejendomsmægler involveret i salget, har vedkommende også disse oplysninger som en del af salgsmaterialet

Når I har et overblik over bestemmelserne for bygningen, skal I vurdere, hvorvidt jeres idé med bygningen kræver en ombygning, istandsættelse eller nedrivning. Husk at der næsten altid skal ansøges om en byggetilladelse eller nedrivningstilladelse. (Læs mere under Kommune)

Det kan også være, at jeres idé betyder, at der skal udarbejdes en ny lokalplan. Det er f.eks. hvis der sker væsentlige ændringer af anvendelsen af bygningen eller området. Indled en dialog med jeres kommune for at blive klogere på, hvad der skal til.

Hvordan gjorde de i Levende Landsbyer 4534 aps?

I Hørve var det en kommunalt ejet bygning som skulle købes. Køb af kommunal ejendom forløber tit anderledes end køb af en privat ejet ejendom. Det er derfor en god idé hurtigst muligt at få et møde med kommunen. Sørg for at alle de vigtige interessenter er med rundt om bordet til mødet, f.eks. ejendomsmægler, landinspektør, medarbejder af ejendomsafdelingen, fra byggesag, og eventuelt fra planafdelingen. Det kan være godt at lave en procesplan sammen, som giver en rækkefølge på ting, der skal ske i forbindelse med handlen, med eventuelle tidsfrister.

Ved køb af private ejendomme, som skal ombygges eller nedrives er det en rigtig god idé at få et møde med kommunen og de forskellige afdelinger for at lave en fælles procesplan. Det handler om at I sikrer jer, at I  er opmærksomme på alle krav, der kunne være: Nedrivningstilladelse, byggetilladelse mm.

Et projekt hvor et helt lokalsamfund går sammen om at stifte en virksomhed, er altid værd at få kommunens opmærksomhed omkring. Derfor skal I ikke holde tilbage, men også bruge disse ’byggemøder’ til at fortælle om projektet. Måske kan kommunen også hjælpe med at fortælle om projektet eller sætte jer i kontakt med andre interessenter. Projektet har sikkert politisk interesse i forhold til bosætning, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Det kan i visse tilfælde være muligt for jer at søge kommunale puljer, og her kan landsbyfornyelsespuljen og puljer til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger og forsamlingshuset være interessante. Projektet i Hørve gjorde brug af landsbyfornyelsespuljen. Men I skal være meget opmærksomme på, at der knytter sig forskellige krav til disse puljer. Nogle puljer er kun rettet mod renovering af klimaskærmen, der kan være krav om 50% medfinansiering, eller at man ikke må sælge eller ændre bygningsanvendelse i en årrække. 

Byrum og landskab

Vær opmærksom på hvor bygningen er placeret i byen, og på byens karakter, byrum og omgivende landsskab. Det kan være, at der er er noget særligt, som I vil bygge videre på. Alt efter placeringen af bygningen – i midten af byen eller i randen af byen – kan landskabet også spille en mere eller mindre tydelig rolle. Hvis bygningen ligger i kanten af byen, kan det være at der skal trækkes nogle landskabelige træk ind i haven i form af træer, buske eller blomster.

Der kan også være byplanmæssige (feks. placering af bygningen på grunden i forhold til nabobygningerne) eller kulturarvsmæssige kvaliteter, som I bør være opmærksomme på. Det kan være svært for et ikke skolet øje helt at have blikket for det, hvorfor vi anbefaler at få rådgivning til dette. Du kan kontakte Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur  og få videre hjælp.

Jeres bygning er også en del af byens rum. I skal derfor være opmærksomme på, hvordan bygningen kan være en stærk markør af og fortælling om ideens og virksomhedens grundfortælling. I skal finde nogle fysiske markører, der viser, at bygningen er den del af fællesskabet, der er rundt om ideen og virksomheden. Det kan eksempelvis være en bestemt farve på en postkasse eller husskilt, et logo, bestemte blomster og planter i haven. I skal være opmærksomme på at jeres bygning kan være med til at formidle en fortælling om ideen.

Ved at have nogle enkle men visuelt stærke markører, vil det på længere sigt være muligt flere forskellige steder i lokalområdet at vise, at andre bygninger også er den del af virksomhedens fællesskab. I vil med andre ord få grundfortællingen om virksomheden kommunikeret ud visuelt og fysisk samt kunne vise, at fællesskabet vokser.

I Levende Landsbyer 4534 har de i første omgang valgt at bruge det tidligere standerskilt fra Odsherred Kommune til at klistre et folie over, der kort fortæller grundideen samt hvad der sker inde i bygningen, og viser hvor mange anpartshavere, der er pt.

Menneskerne

Stedet er også de mennesker, der bor der. I, der bor i jeres lokalområde! Omdrejningspunktet i denne guide er at etablere fællesejede virksomheder, der skaber liv i tomme bygninger. Fællesskabet mellem menneskerne på det enkelte sted, er derfor helt afgørende. Uden opbakning, deltagelse, frivillige tid og betalte timer vil virksomheden ikke være levedygtig. Derfor er det afgørende at I lærer jeres medborgere at kende og bliver klogere på, hvordan de kunne have lyst til at være den del af dette fællesskab.

Læs mere under Involvering og Kommunikation

Tænk over

  • Vil der være behov for bygge- eller nedrivningstilladelse?
  • Sker der væsentlige ændringer af anvendelsen af bygningen eller området, kan det betyde, at der skal laves en ny lokalplan! Ring til kommunen og bed om et møde med deltagelse af både planlæggere som byggesagsbehandlere
  • Byens karakter, byrum og omgivende landsskab. Er der nogle træk, somlokal byggeskik, kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der skal tages hensyn til for at bevare et værdifuldt miljø? Og I vil bygge videre på og forstærke?
  • Er der i bygningen kulturarvsmæssige hensyn at være opmærksom på?
  • Hvordan kan I bruge den del af byrummet, som bygningen ligger i, til at signalere at bygningen er den del af jeres ide/virksomhed og derved grundfortællingen?

Redskaber